STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94971 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 95/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/05/2022

94972 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/03/32 Còn hiệu lực
28/03/2023

94973 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ANH THƯ 270723/ANHTHU Còn hiệu lực
28/07/2023

94974 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/05/45 Còn hiệu lực
09/08/2023

94975 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT 102024/KQPL-MV Còn hiệu lực
15/03/2024