STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94971 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng CA 125 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-248/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

94972 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng CA 15-3 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-246/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
15/07/2020

94973 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng CA 19-9 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-247/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

94974 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng CEA TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-249/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

94975 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng cortisol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-727/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020