STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94986 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG 08/HVL/170000105/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG Đã thu hồi
08/04/2020

94987 Ống thông hổ trợ can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG 11.21/HVL/170000105/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/11/2022

94988 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM PLĐKLH-G18-221205-0022 Còn hiệu lực
06/12/2022

94989 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG 10.22GM/HVL/170000105/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/02/2023

94990 Ống thông hỗ trợ chẩn đoán ung thư gan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 05060817 Công ty TNHH MTV CVS Medical Còn hiệu lực
06/08/2019