STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94991 Ống thông folley TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2695 PL-TTDV Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Bách Việt Còn hiệu lực
19/11/2019

94992 Ống thông gây tê ngoài màng cứng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1758/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Còn hiệu lực
11/11/2020

94993 Ống thông gây tê ngoài màng cứng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH Y TẾ NGUYÊN CHÂU 03-1408/NC-PL-2023 Còn hiệu lực
14/08/2023

94994 Ống thông gây tê ngoài màng cứng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 150/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2023

94995 Ống thông gây tê ngoài màng cứng vùng đốt sống cổ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1758/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Còn hiệu lực
11/11/2020