STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95006 Ống lành thương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1012/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TMDV TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TPT MIỀN NAM Còn hiệu lực
02/01/2020

95007 Ống lấy mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 265/21/170000116/ PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
09/06/2021

95008 Ống lấy máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TCBIO VIỆT NAM 05082022/PL/TCBIO Còn hiệu lực
09/08/2022

95009 Ống lấy máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 0108/2023/PL tube Chaoran Còn hiệu lực
01/08/2023

95010 Ống lấy máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE 01/2024/PL LABONE Còn hiệu lực
08/01/2024