STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95036 Vật liệu kiểm soát mức thấp xét nghiệm định lượng rT3 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
03/06/2023

95037 Vật liệu kiểm soát mức thấp xét nghiệm định lượng 10 thông số miễn dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
29/05/2023

95038 Vật liệu kiểm soát mức thấp xét nghiệm định lượng 6 thông số miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
03/06/2023

95039 Vật liệu kiểm soát mức thấp xét nghiệm định lượng 8 thông số miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
03/06/2023

95040 Vật liệu kiểm soát mức thấp xét nghiệm định lượng ACTH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
03/06/2023