STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95041 Vật liệu kiểm soát mức thấp xét nghiệm định lượng Anti-Tg, Anti-TPO TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
03/06/2023

95042 Vật liệu kiểm soát mức thấp xét nghiệm định lượng Ethanol TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BEN VIỆT NAM 01-2023/KQPL-YDBVN Còn hiệu lực
23/02/2023

95043 Vật liệu kiểm soát mức thấp xét nghiệm định lượng HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-09-182/2022/ PL Còn hiệu lực
09/12/2022

95044 Vật liệu kiểm soát mức thấp xét nghiệm định lượng HE4, CA50, CA242, SCCA TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
29/05/2023

95045 Vật liệu kiểm soát mức thấp xét nghiệm định lượng Insulin, C-Peptide, DHEA-S, Cortisol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
03/06/2023