STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95081 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2280/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
04/01/2022

95082 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 95/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/05/2022

95083 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/03/32 Còn hiệu lực
28/03/2023

95084 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ANH THƯ 270723/ANHTHU Còn hiệu lực
28/07/2023

95085 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/05/45 Còn hiệu lực
09/08/2023