STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95156 Ống mở khí quản sử dụng nhiều lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 295/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/09/2019

95157 Ống mở khí quản/thanh quản các size TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 173/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH TMDV Y tế Định Giang Còn hiệu lực
02/03/2020

95158 Ống mở khí quản; Bộ mở khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 002 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Đã thu hồi
26/06/2019

95159 Ống mở khí quản; bộ mở khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 011 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
08/07/2019

95160 Ống mở thông dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỆT CÁT 2712-2022/VBPL-NC Còn hiệu lực
27/12/2022