STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95186 Ống thông dẫn đường nòng kép can thiệp mạch não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 173/MCV/1120 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
26/04/2021

95187 Ống thông dẫn đường nòng kép can thiệp mạch não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 115/DA-MCV/22 Còn hiệu lực
23/06/2022

95188 Ống thông dẫn đường trong hỗ trợ can thiệp tim mạch và mạch máu TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 076-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH MTV CVS Medical Còn hiệu lực
25/03/2020

95189 Ống thông dò TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT SING 06.2022/CLEAR Còn hiệu lực
23/07/2023

95190 Ống thông dò TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 17/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023