STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95191 Ống lấy máu mao mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-683/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
06/11/2019

95192 Ống lấy máu mao mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-685/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
02/11/2019

95193 Ống lấy máu mao mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-686/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
24/07/2020

95194 Ống lấy máu mao mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-687/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
24/07/2020

95195 Ống lấy máu mao mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-688/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
02/11/2019