STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95191 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 42 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 333 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
08/10/2021

95192 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 42 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 50/2022/SVN-PL Còn hiệu lực
11/08/2022

95193 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 45 thông số xét nghiệm huyết học 3 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/17/PCBPL- BYT Đã thu hồi
25/02/2022

95194 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 45 thông số xét nghiệm huyết học 3 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/17-01/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
03/03/2022

95195 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 45 thông số xét nghiệm sinh hóa 3 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 132022/TDM-PCBPL Còn hiệu lực
21/08/2022