STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95216 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 7 thông số xét nghiệm mỡ máu 3 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/18/PCBPL- BYT Đã thu hồi
25/02/2022

95217 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 7 thông số xét nghiệm mỡ máu 3 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/18-01/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
03/03/2022

95218 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 70 thông số xét nghiệm sinh hóa 2 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/01/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
09/02/2022

95219 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 70 thông số xét nghiệm sinh hóa 2 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 182022/TDM-PCBPL Còn hiệu lực
21/08/2022

95220 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 8 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 83/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
03/07/2021