STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95281 Ống soi thận TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 80/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

95282 Ống soi thận TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 81/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

95283 ỐNG SOI THẬN CÓ THỂ SỬ DỤNG CHO BỆNH NHÂN BÉO PHÌ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 23/RWVN0424 Còn hiệu lực
13/05/2024

95284 ỐNG SOI THẬN CÓ THỂ SỬ DỤNG CHO BỆNH NHÂN BÉO PHÌ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 24/RWVN0424 Còn hiệu lực
13/05/2024

95285 Ống soi thận niệu quản và các phụ kiện, linh kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD 281022/PL-OSTNQ Còn hiệu lực
28/10/2022