STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100966 Rọ lấy sỏi niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 100/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/08/2022

100967 Rọ lấy sỏi niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA DŨNG 042022/NGHIADUNG Còn hiệu lực
18/10/2022

100968 Rọ lấy sỏi niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ RECO HÀ NỘI 01-PL/2023/RECO Còn hiệu lực
31/07/2023

100969 Rọ lấy sỏi niệu quản các cỡ. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 38/170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
25/09/2020

100970 Rọ lấy sỏi niệu quản dạng xoắn ốc TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 03/12/2021/170000002/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nhân Hiếu Còn hiệu lực
13/12/2021