STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100971 Rọ tán sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0135/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Đã thu hồi
08/01/2021

100972 Rọ tán sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2047/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI GIA PHÚC Còn hiệu lực
02/02/2021

100973 Rọ tán sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0135-1/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
19/01/2022

100974 Rọ tán sỏi dùng nhiều lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DYNAMED 2022-11/PLTTBYT Còn hiệu lực
05/07/2022

100975 Rọ tán sỏi, lấy sỏi đường mật Trapezoid RX TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 29.19/180000026/PCB-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ETC Đã thu hồi
06/12/2019