STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101021 Stent dẫn lưu mật, tụy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM PL18/18- OVNC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/09/2019

101022 Stent dẫn lưu mật, tụy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM PL24/18- OVNC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/09/2019

101023 Stent dẫn lưu mật, tụy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM PL33/18- OVNC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/09/2019

101024 Stent dẫn lưu mật, tụy TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1834/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
03/11/2019

101025 Stent dẫn lưu mật, tụy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM PL2013/190000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH TBYT Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
25/02/2020