STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101216 Tay dao cắt hàn mạch, hàn mô TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/140 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
16/08/2021

101217 Tay dao cắt hàn mạch, hàn mô TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/141 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
16/08/2021

101218 Tay dao cắt và hàn mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 972/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
26/08/2021

101219 Tay dao cắt và hàn mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 973/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
26/08/2021

101220 Tay dao cắt và hàn mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 542/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
21/02/2024