STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101266 Thiết bị trị liệu nhiệt bằng sóng vô tuyến tần số 448kHz INDIBA® DEEP BEAUTY ER 42 TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3674 PL-TTDV CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/06/2021

101267 Thiết bị trị liệu nhiệt bằng sóng vô tuyến tần số 448kHz INDIBA® DEEP BEAUTY ER 45 TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3675 PL-TTDV CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/06/2021

101268 Thiết bị trị liệu nhiệt bằng sóng vô tuyến tần số 448kHz INDIBA® DEEP BEAUTY IA 100 TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3672 PL-TTDV CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/06/2021

101269 Thiết bị trị liệu nhiệt bằng sóng vô tuyến tần số 448kHz INDIBA® DEEP BEAUTY IA 200 TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3673 PL-TTDV CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/06/2021

101270 Thiết bị trị liệu nhiệt bằng sóng vô tuyến tần số 448kHz INDIBA® Deep Care ELITE (Phụ lục 1 đính kèm) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3653-1S29/1/2021 PL-TTDV CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/11/2021