STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101391 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN 26/2023/RAYNER-BA Còn hiệu lực
26/09/2023

101392 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ 01.2023/PL-HUNGVI Còn hiệu lực
11/10/2023

101393 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 071/170000113/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/10/2023

101394 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 071/170000113/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/10/2023

101395 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG CƠ 012023/HC Còn hiệu lực
27/10/2023