STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101401 Thân răng cấy ghép dạng bắt vít TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180807-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/07/2022

101402 Thân răng cấy ghép dạng bắt vít TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 20220813/SD/BPL Còn hiệu lực
15/08/2022

101403 Thân răng cấy ghép dạng bắt vít TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 20230525/SD/BPL Đã thu hồi
29/05/2023

101404 Thân răng cấy ghép dạng bắt vít TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 20230530.02/SD/BPL Còn hiệu lực
31/05/2023

101405 Thân răng cấy ghép kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191444 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
20/02/2020