STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101411 Test hơi thở urea 14C Heliprobe Breathcard TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GHS TOÀN CẦU 01/2022/PCBPL Còn hiệu lực
22/05/2022

101412 Test khuẩn lạc TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3646S PL-TTDV CÔNG TY TNHH MEDTEC SOLUTIONS Còn hiệu lực
26/03/2021

101413 Test nguy cơ sinh non TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU KIM YẾN 01/2022 Còn hiệu lực
14/11/2022

101414 Test nguy cơ sinh non TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU KIM YẾN 01/2022 Còn hiệu lực
14/11/2022

101415 Test nhanh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0126 COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
02/09/2021