STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101421 Rotor dùng cho máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-62/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
17/07/2020

101422 Rotor dùng cho máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-935/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
04/12/2019

101423 Rotor dùng cho máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 65/2023/NA-PL Còn hiệu lực
17/04/2023

101424 Round Filter plate part1 TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 157-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SUNGWON MEDICAL Còn hiệu lực
19/07/2019

101425 Round Filter plate part2 TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 157-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SUNGWON MEDICAL Còn hiệu lực
19/07/2019