STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101426 Trô-ca xâm nhập thành bụng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/514 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/11/2021

101427 Trô-ca xâm nhập thành bụng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/08/94 Còn hiệu lực
03/08/2023

101428 Troca dùng nhiều lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED 1723/DMED/BPL Còn hiệu lực
20/07/2023

101429 Troca nhựa các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019045/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
22/09/2021

101430 Troca nhựa dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED 1623/DMED/BPL Còn hiệu lực
20/07/2023