STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101486 Sản phẩm dùng ngoài TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 549/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HƯƠNG QUẾ Còn hiệu lực
04/08/2021

101487 SẢN PHẨM DÙNG NGOÀI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 1001/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ FUSI Còn hiệu lực
27/12/2021

101488 Sản phẩm dùng ngoài TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ SACOPHAR 06/2022/PL-SACOPHAR Còn hiệu lực
17/11/2022

101489 Sản phẩm dùng ngoài TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GSV VIỆT NAM 01/2022/PL-GSV Còn hiệu lực
22/12/2022

101490 Sản phẩm dùng ngoài TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GSV VIỆT NAM 02/2022/PL-GSV Còn hiệu lực
22/12/2022