STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101496 Răng nhựa giả dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀN MỸ 03/2023-PL/HM Còn hiệu lực
04/12/2023

101497 Răng nhựa làm hàm tạm, hàm tháo lắp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 060-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐEN TA Còn hiệu lực
06/09/2019

101498 Răng nhựa tổng hợp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1807/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Công Nghệ Nha Phúc An Còn hiệu lực
19/10/2019

101499 Răng nhựa tổng hợp, răng cối TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1789/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Công Nghệ Nha Phúc An Còn hiệu lực
05/10/2019

101500 Răng nhựa tổng hợp, răng cửa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1789/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Công Nghệ Nha Phúc An Còn hiệu lực
05/10/2019