STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101511 Rọ bắt sỏi Perc NCompass Nitinol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 03/MED0920 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
12/10/2020

101512 Rọ bắt sỏi qua da bằng nitinol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 05/MED0921 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
01/10/2021

101513 Rọ bắt sỏi đường mật và dị vật có tám dây TTBYT Loại A VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM 34/CMVN1222 Còn hiệu lực
02/03/2023

101514 Rọ bắt sỏi đường mật và dị vật dây mềm TTBYT Loại A VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM 14/CMVN1222 Còn hiệu lực
02/03/2023

101515 Rọ gắp dị vật dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM 0403/2023/PCBPL-OVN Còn hiệu lực
04/09/2023