STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101521 Trụ chân răng, trụ phục hình, nắp đậy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2887A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/11/2022

101522 Trụ chân răng, trụ phục hình, trụ lành thương, nắp đậy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2763A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/09/2022

101523 Trụ chính 700mm TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 427-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y Việt Đã thu hồi
15/01/2021

101524 Trụ chính 700mm TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 427-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y Việt Đã thu hồi
15/01/2021

101525 Trụ chính 700mm TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 081-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y Việt Còn hiệu lực
02/05/2021