STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101566 Rọ lấy sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0131/PCBPL- BSVIETNAM Còn hiệu lực
20/01/2022

101567 Rọ lấy sỏi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-035-2022 Còn hiệu lực
21/09/2022

101568 Rọ lấy sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD 201022/PL-RLS Đã thu hồi
21/10/2022

101569 Rọ lấy sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD 201022/PL-RLS Còn hiệu lực
21/10/2022

101570 Rọ lấy sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DYNAMED 2022-24/PLTTBYT Còn hiệu lực
27/12/2022