STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101666 Tủ ấm lạnh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES NA007a/170000073/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Nguyên Anh Còn hiệu lực
20/12/2019

101667 Tủ ấm lạnh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES NA008a/170000073/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Nguyên Anh Còn hiệu lực
20/12/2019

101668 Tủ ấm lạnh đối lưu cưỡng bức TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 144.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/06/2021

101669 Tủ Ấm Nhiều Ngăn Dùng Cho IVF TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 624.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM Đã thu hồi
25/11/2020

101670 Tủ Ấm Nhiều Ngăn Dùng Cho IVF TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 624.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/11/2021