STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101956 Trụ dẫn thay thế xương TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 28/MED1120 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/05/2021

101957 Trụ dẫn thay thế xương con TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/158 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
16/08/2021

101958 Trụ dẫn thay thế xương con TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/161 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
16/08/2021

101959 Trụ dẫn thay thế xương con TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/08/295 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/09/2021

101960 Trụ dẫn thay thế xương con và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/152 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
17/08/2021