STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102026 Thuốc thử dùng cho máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT 0002/HKT/CBS Còn hiệu lực
12/05/2022

102027 Thuốc thử dùng cho máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 040822CARE-ION/HN Còn hiệu lực
19/08/2022

102028 Thuốc thử dùng cho máy phân tích định lượng miễn dịch huỳnh quang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT 300822-HKT-KQPL Đã thu hồi
09/09/2022

102029 Thuốc thử dùng cho máy xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 140622-SPIN/HN Còn hiệu lực
20/06/2022

102030 Thuốc thử dùng cho máy xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 020722HN-CONV Còn hiệu lực
19/07/2022