STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102116 Thẻ xét nghiệm định lượng Troponin I TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 45/200000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/01/2024

102117 Thẻ xét nghiệm định lượng Troponin I, BNP TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 45/200000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/01/2024

102118 Thẻ xét nghiệm định lượng TSH TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 50/200000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2023

102119 Thẻ xét nghiệm định lượng U-albumin TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 50/200000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2023

102120 Thẻ xét nghiệm định nhóm máu ABO tại giường TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 12-21/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
07/10/2021