STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102136 Thẻ xét nghiệm định tính HIV 1/2 TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 26-21/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
14/12/2021

102137 Thẻ xét nghiệm định tính HIV 1/2 TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 14LH/PL-2022 Còn hiệu lực
07/03/2022

102138 Thẻ xét nghiệm định tính hòa hợp và nghiệm pháp Coombs TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG 22.03/BPL-TDH Còn hiệu lực
07/03/2022

102139 Thẻ xét nghiệm định tính hòa hợp, nghiệm pháp Coombs và D yếu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG 22.06/BPL-TDH Còn hiệu lực
21/03/2022

102140 Thẻ xét nghiệm định tính hồng cầu mẫn cảm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 37/2024/NP-PL Còn hiệu lực
30/01/2024