STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102146 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 288/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

102147 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 372/2023/NP-PL Còn hiệu lực
29/12/2023

102148 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ ABO và Rh (D) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 116/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
05/08/2021

102149 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ ABO và Rh (D) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 276/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

102150 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ ABO và Rh (D) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 277/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022