STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102261 Tay nắm tiệt trùng sử dụng cho đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 73/200000046/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vietmedical - Phân phối Đã thu hồi
16/08/2021

102262 Tay nắm tiệt trùng sử dụng cho đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 76/200000046/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vietmedical - Phân phối Còn hiệu lực
25/08/2021

102263 Tay nắm điều khiển TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 427-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y Việt Đã thu hồi
15/01/2021

102264 Tay nắm điều khiển TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 081-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y Việt Còn hiệu lực
02/05/2021

102265 Tay nhôm bọc silicon dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 668/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
11/12/2019