STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108066 Thuốc thử xét nghiệm định lượng lipase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3095/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/09/2022

108067 Thuốc thử xét nghiệm định lượng lipase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3096/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/09/2022

108068 Thuốc thử xét nghiệm định lượng lipase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3267/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/11/2022

108069 Thuốc thử xét nghiệm định lượng lipase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 248/2022/NA-PL Còn hiệu lực
14/12/2022

108070 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Lipase TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BEN VIỆT NAM 01-2023/KQPL-YDBVN Còn hiệu lực
23/02/2023