STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108116 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 206-1/2020/PL/PX-BK CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Đã thu hồi
14/02/2020

108117 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2765PL-TTDV Vpđd Alcon Pharmaceuticals Ltd. Tại Tp.hcm Còn hiệu lực
09/02/2020

108118 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2815PL-TTDV Vpđd Alcon Pharmaceuticals Ltd. Tại Tp.hcm Còn hiệu lực
09/02/2020

108119 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2818PL-TTDV Vpđd Alcon Pharmaceuticals Ltd. Tại Tp.hcm Còn hiệu lực
09/02/2020

108120 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2819PL-TTDV Vpđd Alcon Pharmaceuticals Ltd. Tại Tp.hcm Còn hiệu lực
09/02/2020