STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108256 TTBYT họ TTBYT Loại B CÔNG TY TTHH THIẾT BỊ Y TẾ GLOBAL VN_CK Đã thu hồi
30/05/2022

108257 TTBYT là vật tư tiêu hao dùng cho hệ thống phân tích khí máu, điện giải TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1171/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
12/03/2021

108258 TTBYT đơn lẻ nhiều CSSX TTBYT Loại B CÔNG TY TTHH THIẾT BỊ Y TẾ GLOBAL VN_CK Đã thu hồi
30/05/2022

108259 Tủ bảo quản dùng trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 783/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/07/2022

108260 Tủ (dùng trong y tế) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TN001b/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LONG THUẬN NGUYÊN Còn hiệu lực
20/12/2019