STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108316 Van tim cơ học nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 135/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/09/2019

108317 Van tim cơ học nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 136/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/09/2019

108318 Van tim cơ học nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 137/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/09/2019

108319 Van tim cơ học nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 745/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/03/2021

108320 Van tim cơ học nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THỐNG NHẤT 01/2023/PL/THONGNHAT Còn hiệu lực
09/03/2023