STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108396 Van tim sinh học và trợ cụ hỗ trợ đo van đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 08/MED0520 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/06/2020

108397 Van tim sinh học và trợ cụ hỗ trợ đo van đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 29/MED1020 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/11/2020

108398 Van tim sinh học và trợ cụ hỗ trợ đo van đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 47/MED0718 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/10/2021

108399 Van tim sinh học và vật tư tiêu hao, phụ kiện đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0067/170000058/PCBPL -BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
20/06/2019

108400 Van tim sinh học động mạch chủ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BÁCH MEDICAL 002/2022/BM-PL Còn hiệu lực
23/12/2022