STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108441 Vật chứa mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-97/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
20/11/2019

108442 Vật chứa mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-1086/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
19/11/2019

108443 Vật chứa mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 205/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
01/06/2021

108444 Vật chứa mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 63/2022/NA-PL Còn hiệu lực
16/06/2022

108445 Vật chứa mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 85/2022/NA-PL Còn hiệu lực
15/09/2022