STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108466 Vật chứa mẫu dùng cho máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-893/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
01/11/2019

108467 Vật chứa mẫu dùng cho máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 14/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
16/06/2022

108468 Vật chứa mẫu dùng cho máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 14/2024/SKMT-PL Còn hiệu lực
08/01/2024

108469 Vật chứa mẫu dùng cho máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 15/2024/SKMT-PL Còn hiệu lực
08/01/2024

108470 Vật chứa mẫu dùng cho máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 13/2024/SKMT-PL Còn hiệu lực
08/01/2024