STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108536 Vật liệu hàn răng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202203/PCBPL-VĐ Đã thu hồi
06/10/2023

108537 Vật liệu hàn răng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202307/PCBPL-VĐ Còn hiệu lực
16/12/2023

108538 Vật liệu hàn răng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202309/PCBPL-VĐ Còn hiệu lực
16/12/2023

108539 Vật liệu hàn răng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202318/PCBPL-VĐ Còn hiệu lực
29/12/2023

108540 Vật liệu hàn răng vĩnh viễn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 173-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI Còn hiệu lực
31/10/2019