STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108631 Tủ lạnh bảo quản dược phẩm kết hợp âm sâu (2oC÷8oC/ -40oC÷-20oC) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC CHUẨN 01/2022/DA Còn hiệu lực
08/11/2022

108632 Tủ lạnh bảo quản dược phẩm kết hợp âm sâu (2oC÷8oC/ -40oC÷20oC) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 624- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Thiết bị Khoa học Chuẩn Còn hiệu lực
03/12/2020

108633 Tủ lạnh bảo quản dược phẩm kết hợp âm sâu (2oC÷8oC/ -40oC÷-20oC) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 0872021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Thiết bị Khoa học Chuẩn Còn hiệu lực
06/04/2021

108634 Tủ lạnh bảo quản dược phẩm kết hợp âm sâu (2oC÷8oC/-40oC÷-20oC) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 5962021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Thiết bị Khoa học Chuẩn Còn hiệu lực
15/12/2021

108635 Tủ lạnh bảo quản dược phẩm và sinh phẩm y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 13221/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH Còn hiệu lực
27/09/2021