STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108676 Tủ sấy tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 0210/STECH//PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/10/2023

108677 Tủ sấy tiệt trùng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ Y TẾ MEDDA 013PL/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/12/2023

108678 Tủ sấy tiệt trùng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ Y TẾ MEDDA 02/2023/VBCB-MEDDA Còn hiệu lực
20/03/2024

108679 Tủ sấy tiệt trùng khô TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2022/GEMMY-VN/VBPL Còn hiệu lực
04/03/2023

108680 Tủ sấy tiệt trùng khô và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 315-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế- Khoa Học Kỹ Thuật Việt Tân Còn hiệu lực
10/10/2019