STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108711 Trô-ca xâm nhập thành bụng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/08/94 Còn hiệu lực
03/08/2023

108712 Trô-ca xâm nhập thành bụng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2024/04/02 Còn hiệu lực
15/04/2024

108713 Troca dùng nhiều lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED 1723/DMED/BPL Đã thu hồi
20/07/2023

108714 Troca dùng nhiều lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED 0624/DMED/BPL Còn hiệu lực
02/05/2024

108715 Troca nhựa các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019045/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
22/09/2021