STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108796 Thuốc thử xét nghiệm định tính cytokeratin 5 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2428/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/10/2022

108797 Thuốc thử xét nghiệm định tính cytokeratin 5 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2478/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/12/2022

108798 Thuốc thử xét nghiệm định tính cytokeratin 7 (CK7) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2425/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/10/2022

108799 Thuốc thử xét nghiệm định tính cytokeratin 7 (CK7) và cytokeratin 8 (CK8) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3406/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/12/2022

108800 Thuốc thử xét nghiệm định tính desmin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3135/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/10/2022