STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108811 Thuốc thử xét nghiệm định tính glycogen, màng nền và vi nấm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3073/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/10/2022

108812 Thuốc thử xét nghiệm định tính glycoprotein CEA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2486/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/05/2022

108813 Thuốc thử xét nghiệm định tính glycoprotein Ep-CAM TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3250/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

108814 Thuốc thử xét nghiệm định tính glycoprotein GP200 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2494/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2022

108815 Thuốc thử xét nghiệm định tính glycoprotein LH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2512/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/07/2022