STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108816 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Glypican-3 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3252/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

108817 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Granzyme B TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3478/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/03/2023

108818 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein HBME-1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2513/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022

108819 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein HHV-8 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL4010/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/02/2024

108820 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein hPL TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3607/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/11/2023