STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108821 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein IDH1 R132H TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3828/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/10/2023

108822 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Inhibin alpha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3745/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/08/2023

108823 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein INI-1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2492/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2022

108824 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Ki-67 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2426/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/10/2022

108825 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein kinase của u lympho dạng thoái sản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3707/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/07/2023