STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108826 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein kinase lymphoma thoái sản (ALK) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL4096/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/04/2024

108827 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein MLH1 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2548/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/12/2022

108828 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein MLH1 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3919/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/12/2023

108829 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein MLH1 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3961/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/01/2024

108830 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein MSH2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2549/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/12/2022